İthalat izni belgeleri

Kesin İthal Başvurularında İstenilen Belgeler

Son Güncelleme Tarihi: 25/01/2006

iletişim Bilgisi: İthalat Genel Müdürlüğü

Kaynak Bilgi Dış Ticaret Müsteşarlığı resmi sitesi

Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

– Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

– Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları,

– Biri asıl iki nüsha proforma fatura,(bedel transferi yapılacak ise)

– Malların yurda giriş şeklini de belirtir ilgili Gümrük İdaresinden alınacak gümrük beyannamesi ve eki fatura fotokopileri.

– Kiralama yoluyla geçici olarak ithal edilen mallara ilişkin başvurularda, kiralama sözleşmesi,

– Kullanılmış mallara ait kesin ithal taleplerinde malların ekonomik ömrünü tevsik eden Ticaret ve Sanayi Odaları veya Yüksek Öğretim Kurumlarından alınacak ekspertiz raporu, ile birlikte Müsteşalığa yapılır.

Müsteşarlık uygun gördüğü başvuruları, ilgili kuruluşlara ve gümrük idaresine bildirir.

NOT: Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandığı makina ve techizatların kesin ithal talepleri,Müsteşarlığımız Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

ithalat izni

HİZMETLERİMİZ

İthalat İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Gümrük İstatistik Pozisyonu ( G.T.İ.P.) Belirlenmesi
ihracat ve ithalat izni işlemleri işlemleriBağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat, Takip ve Sonuçlandırması
ihracat ve ithalat izni işlemleri A.Tr Belgesi Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Tercihli Menşe Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Menşe Belgesi Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Muafiyetler ve Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Dahilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Geçici Giriş ve Süre Takip İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Teminat Çözümü İşlemleri
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
ihracat ve ithalat izni işlemleri Kullanılmış Makine, Tesis İzin Belgesi ve Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri Bedelsiz İthalat, Bedelsiz İthalat Ön İzin İşlemleri
C.E. İşareti Uygulamaları
T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
ihracat ve ithalat izni işlemleri alınacak ön izin ve belgeler
ihracat ve ithalat izni işlemleri kambiyo mevzuatı uygulamaları
mahrecine iade işlemleri
hariçte işleme izin / belgesi alım ve kapama işlemleri
serbest bölge uygulamaları
garanti belgesi işlemleri
koruma kontrol belgesi uygulamaları
sağlık bakanlığı belgelendirme ve işlemleri
sağlık bakanlığı ön izin belgesi ve işlemleri
medikal ithalat izin belgesi işlemleri
ilaç ithalat izin belgesi işlemleri
Tarım bakanlığı Ön izin Belgesi ve İşlemleri
gıda ihtalat izni işlemleri
gıda imalat izni işlemleri gayri sıhhi müessese ruhsatı işlemleri
Mevzuat sorularınız için lütfen bizlerle iletişime geçin

Genel Kordinatör

Gıda Üretimi İzni

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

(5179 Sayılı Kanun ile 05.06.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır)

K.H.K. Tarihi, No: 24 Haziran 1995/ 560

Yetki Kanunu: 08 Haziran 1995/ 4113

Yayımlandığı R.Gazete: 28 Haziran 1995/ 22327

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işletme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle, halk sağlığını korumak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, denetiminin yapılması ve gıda maddeleri ile ilgili hizmetlere dair esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname, gıda maddelerinin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve yardımcı maddelerine,ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil,satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumluluklara dair hususları kapsar. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Kanun Hükümünde Kararnamede geçen;

a) Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve cikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı veya tam işlenmiş her türlü maddeyi,

b) Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin hammaddeden başlayarak tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme işlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

c) Gıda maddeleri satış yeri: Yarı mamül veya mamül gıda maddelerinin toptan veya parakende satışlarının yapıldığı yerleri,

d) Hammadde: Yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan ana maddelerden herbirini,

e) Yardımcı madde: Yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan hammadde ve katkı maddeleri dışında kalan maddelerin herbirini,

f) Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen tüketime hazırlanmış gıda maddesini,

g) Katkı maddesi: Normal şartlarda tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişiklere engel olmak ve gıdanın biyolojik değerini düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri,

h) Gıdaya bulaşan maddeler: Bitki, hayvan ve toprak menşeli yabancı maddeler, ilaç kalıntıları, metalik ve biyolojik bulaşmalar; insan sağlığına zararlı olan plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları ve her türlü istenmeyen maddeleri,

ı) Kalite: Tüketime arz edilen gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunu tayin eden özelliklerin tamamını,

j) Kalite kontrolü: Tüketime arz edilen gıda maddelerinin kalite özelliklerinin mevzuata uygunluğunun tespitini,

k) Teknoloji kontrolü: Gıda maddelerinin tasnifinde, işlenmesinde ve üretiminde kullanılan alet-ekipman ve işleme tekniğinin mevzuata uygunluğunun
tesbitini,

l) Sağlık kontrolü: Gıda maddelerinin tasnif, imalat ve üretiminde kullanılan maddelerin, alet-ekipmanların, ambalaj materyalinin, işyerinin ve çalışanların sağlık ve hijyenik yönden mevzuata uygunluğunun tesbitini,

m) Tağşiş: Gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini,

n) Taklit: Gıda maddesini şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi,

o) Gıda kodeksi: Türk gıda kodeksini,

p) Mübadele konusu yapmak: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne suretle olursa olsun devretmeyi,

r) Tüketime hazırlamak: Tasnif etme, tartma, ölçme, aktararak ve karıştırarak doldurma, ambalajlama, soğutma ve depolama, muhafaza etme, nakletme ve tüketim sayılmayan her türlü faaliyeti,

s) Gıda etiketi: Ambalaj üzerinde yer alan gıdayı tanıtıcı her türlü yazıyı veya basılı bilgi, marka, damga ve işareti,

t) Reklam: Her türlü gıdanın satışını arttırmak amacıyla ve hangi vasıtayla olursa olsun yapılan tanıtma şekillerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İzin, Tescil ve İstihdam

Çalışma izni

Madde 4- Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. (1)

(Ek: 3/11/1995 – 4128/6 md.) Sağlık Bakanlığınca çalışma izin işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere yirmi milyon lira ücret alınır. Bu ücret her yıl, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.

(1) Bu fıkrada yeralan “fabrikanın” ibaresi, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “işyerinin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

izin ve tescil işleri

Madde 5- Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na tescil ettirerek izin almak zorundadır. Tescil belgesindeki bilgiler ilgililerce gizli tutulur.

İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile diğer meslek kuru-
luşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle yükümlüdür.

Gıda sicili, izin ve tescil işlemlerinin esas ve usulları yönetmelikle
belirlenir.

(Ek: 3/11/1995 – 4125/6 md.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca izin ve tescil işlemlerinden gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere onmilyon lira ücret alınır.
Bu ücret her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpılmak suretiyle tespit edilir.

İstihdam

Madde 6- Gıda maddeleri üreten işyerlerinde işletmenin nev’i ve büyüklüğüne göre gıda bilimi konusunda eğitim görmüş kişilerin sorumlu yönetici ve eleman olarak istihdamı mecburidir.

Sorumlu yöneticiler, Bu Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmeliklerde belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

Gıda bilimi konusunda eğitim görmemiş kişilerin teknik eleman olarak istihdam edilebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanığı ile ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odalarının birlikte açacağı kurslardan belge alınması zorunludur. Belgesi bulunmayanlar teknik eleman olarak çalıştırılamaz.

Sorumlu yöneticiler ve teknik elemanlarla ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Kodeksi, Laboratuvar Kuruluş İzni ve Denetimler

Gıda Kodeksi

Madde 7- Gıda maddelerinin asgari hijyen ve kalite kriterleri, katkı maddeleri, bulaşanlar, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları ve analiz metodlarını ihtiva eden Türk gıda kodeksi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nca müştereken hazırlanarak yayınlanır ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca denetlenir.

Laboratuvar Kuruluş İzni

Madde 8- Gıda maddelerinin hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere tesis edilecek özel laboratuvarların kuruluş izni ve denetimi, gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma esasları ile yetkili laboratuvar olabilme esasları yönetmelikle tesbit edilir.

Gıda maddeleri üreten işyerlerinin denetimi

Madde 9- Gıda maddeleri üreten işyerlerinin 4 üncü madde kapsamındaki denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

Gıda maddeleri üreten işyerlerinde, gıda maddelerinin gıda kodeksine uygunluğunun denetimi ve gıda kontrolü, 5 inci ve 18 inci madde kapsamındaki denetimler ile gıda maddelerinin ithal ve ihracındaki denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Gıda Maddeleri Satış Yerlerinin Denetimi

Madde 10- Gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi Sağlık Bakanlığı’nca
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyeler ile işbirliği içinde bunun dışında Sağlık Bakanlığı’nca yapılır.

Bu denetimin esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İtiraz Hakkı

Madde 11- Tescil, izin ve denetim sonuçlarına gıda maddeleri üreten işyeri ve satış yeri yetkililerince itiraz edilebilir. İtiraz hakkına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kısıtlamalar

Sağlığın Korunması

Madde 12- İnsan sağlığının korunması amacıyla,

a) Gıda maddeleri üreten işyerlerinin 4 üncü madde gereği taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlarını devam ettirmesi esastır. Bu şartları kaybetmeleri halinde faaliyetlerini devam ettiremezler.

b) Türk gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddeleri imal edilemez, muameleye tabi tutulamaz, mübadele konusu yapılamaz.

c) Gıda maddeleri insan sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içerisine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurulamaz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.

d) 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında bulunan yetiştirmeden muhafazaya kadar bitki hastalık ve haşerelerine karşı kullanılan zirai mücadele ilaçlarını, koruma maddelerini, bitki gelişmesini düzenleyici maddeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal karakterini düzenleyen maddeleri veya

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kısıtlamalar ve Ceza Hükümleri (1)

Sağlığın Korunması

Madde 12- İnsan sağlığının korunması amacıyla,

a) Gıda maddeleri üreten işyerlerinin 4 üncü madde gereği taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlarını devam ettirmesi esastır. Bu şartları kaybetmeleri halinde faaliyetlerini devam ettiremezler.

b) Türk gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddeleri imal edilemez, muameleye tabi tutulamaz, mübadele konusu yapılamaz.

c) Gıda maddeleri insan sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içerisine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurulamaz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.

d) 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında bulunan yetiştirmeden muhafazaya kadar bitki hastalık ve haşerelerine karşı kullanılan zirai mücadele ilaçlarını, koruma maddelerini, bitki gelişmesini düzenleyici maddeleri, toprağın fiziksel ve kimyasal karakterini düzenleyen maddeleri veya bunların artık ve reaktif ürünlerini izin verilen miktarlardan fazla ihtiva eden gıda maddeleri her ne suretle olursa olsun mübadele konusu yapılamaz.

e) İzin verilen sınırları aşan miktarda bulunan zirai ilaç ve diğer maddeleri veya bu maddelerin değişimi sonucunda hasıl olan ürünleri dış veya iç kısımlarında taşıyan hayvan menşeli gıda maddeleri mübadele konusu yapılamaz. İlaç olarak tescil edilmiş veya hayvan yemleri bakımından katkı maddesi olarak kabul edilmiş maddelerin canlı hayvana verilmiş olması halinde; bahse konu hayvanlardan elde edilen gıda maddeleri tesbit edilen bekleme sürelerinin nazarı itibare alınmasından sonra mübadale konusu yapılabilir. Bu maddelerin ilaç olarak kullanılmaları halinde, henüz bekleme süreleri tesbit edilmemişse; tatbik edilmeleri 1734 sayılı Yem Kanunundaki hükümlere göre cereyan etmeyen farmakolojik etkileri bulunan maddelerin uygulanması halinde, bu maddelerin tatbik edilmesini müteakip belirlenen bekleme süresi geçmeden önce elde edilen hayvan menşeli gıda maddeleri mübadele konusu yapılamaz.

Bu kısıtlamaların uygulanmasından üreticiler, imalatçılar ve sanayiciler
birlikte sorumludur.

İhracat

Madde 13- İhraç amacıyla üretimi yapılan, Türk gıda mevzuatına uymayan gıda maddelerinin yurt içinde mübadele konusu yapılması Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.

Reklam

Madde 14- Etiketlerde yanıltıcı ifade ve beyan kullanılması veya yanıltıcı ambalajlar ile gıda maddelerinin mübadele konusu yapılması veya gıda maddeleri için genel olarak veya münferiden yanıltıcı tasvirler ve benzeri beyanlar ile reklam yapılması; gıda maddeleri için yapılan reklamlarda hastalıkların gıda maddeleri ile tedavisini teşvik eden yayınların, yazıların veya yazılı beyanların kullanılması yasaktır.

İthalat

Madde 15- Gümrüklerde yapılan kontrollerde mevzuata veya uluslararası gıda standartlarına uymayan gıda maddelerinin serbest bölgeler hariç, yurt içine sokulması, dağıtılması ve satışı yasaktır.

Gümrüklerde yapılan kontrollerde mevzuata uygun bulunmayan gıda maddeleri, ihracatçısına iade edilir.

İthal edilen herhangi bir gıda maddesi, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Türk gıda kodeksine uygun etiketleme yapılması ve satışa hazır
hale getirilmesi şartıyla yurt içinde mübadele edilebilir. Etiketleme ve uygunhale getirme işlemleri ithalattan sonraki iki ay ve luzum halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği ek süre içinde tamamlanmadığı takdirde yurt içinde satışına müsaade edilmez.

(1) Bu bölümün başlığı, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.Ancak bu yasaklar:

a) Gümrük nezareti altında gümrük depoları ile antrepolarına konulan veya transit nakledilen,

b) Yabancı devlet başkanları ile refakatındakiler tarafından bulundukları
süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen,

c) Diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait,

d) Bilimsel amaçlar, sergiler veya benzer maksatlar için getirilen,

e) Olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen,

f) Numune olarak gelen,

g) Gemilerde bulunup açık denizlerde tüketilecek olan, gıda maddelerine uygulanmaz.

Gümrük merkezleri

Madde 16- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili kurumların görüşünü alarak
ithal ve ihraç edilecek gıda maddelerinin kontrolü için giriş ve çıkış kapılarını tesbit ve ilan eder. Gıda kontrolü için bu kapılarda kontrol merkezleri kurulabilir.

Sularla ilgili hükümler

Madde 17- Kaynak ve maden sularının istihsali uygun şekilde ambalajlanması ve suların satış esasları Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bu konudaki usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Et kesim yerleri ile ilgili hükümler

Madde 18- Tüm et kesim yerleri (kanatlı dahil) mezbahalar ve entegre et tesislerinin kuruluş ve çalışma izni Sağlık Bakanlığı’ndan uygun görüş alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca verilir. Bu konudaki usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ceza hükümleri

Madde 18/A- (Ek: 3/11/1995 – 4128/7 md.)
Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) 4 üncü maddede yer alan çalışma izni alınmadan gıda maddeleri üreten işyerlerini faaliyete geçiren gerçek veya tüzel kişiler çalışma izni alana kadar faaliyetten men edilerek yüzelli milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve çalışma izni alındıktan sonra faaliyetine müsaade edilir.

b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptırmadan üretime geçen gerçek veya tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır, bunlara tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim izni verilir.

c) 6 ncı maddeye göre istihdamı mecburi olan sorumlu yöneticileri istihdam etmeden imalatta bulunan, gıda maddeleri üreten işyerleri faaliyetten men edilerek sahiplerine yirmi milyon lira para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde sorumlu yönetici görevlendirildiği takdirde işyerlerinin faaliyetine müsaade edilir.

d) 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzel kişilere yüz milyon lira, suçun bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde iki yüz milyon lira para cezası verilir.

e) 8 inci maddede belirtilen laboratuvar kuruluş izni almadan faaliyete geçen laboratuvarlar faaliyetten men edilir ve bu izni almadan laboratuvarları faaliyete geçiren gerçek veya tüzelkişilere otuz milyon lira para cezası verilir.

f) 10 uncu madde gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasakları ihlal eden gerçek veya tüzelkişilere on milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir ve mahkemece malların müsaderesine hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezalar iki katı artırılarak uygulanır. Ancak bu durumda para cezası elli milyon liradan aşağı olamaz.

h) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şartlara uymayan işyerleri bu şartları yerine getirinceye kadar kapa tılıp mühürlenir. Ancak, mühür fekki halinde bu fiili işleyenlere yüz milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezaları iki kat artırılır.

i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve tüzelkişilere yüzelli
milyon lira, suçun 1 yıl içinde tekrarı halinde iki yüz elli milyon lira para cezası verilir.

j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere elli milyon lira para cezası verilir.

k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya tüzel kişilere ikiyüz milyon lira, suçun 1 yıl içerisinde tekrarı halinde üçyüz milyon lira para cezası verilir.

l) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi hilafına hareket eden işyeri bu şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp, mühürlenerek bunlara yüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde ise cezası iki kat artırılır.

m) 18 inci maddede yer alan kanatlı dahil tüm kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kuruluş ve çalışma izni almadan faaliyete geçiren gerçek ve tüzelkişiler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve kuruluş ve çalışma izni alıncaya kadar faaliyetleri durdurulur.

n) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelik kapsamında kuruluş ve çalışma izni almış olan kanatlı dahil kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan kontrollerde, yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen yerlerin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve bu durum giderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesini müteakip bir yıl içerisinde faaliyetlerinin tekrar yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması durumunda para cezası 2 katına çıkarılarak sorumlu yöneticinin görevine son verilebilir ve iki değişik tesiste yukarıda belirtilen nedenle işine son verilen sorumlu yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir iş verilmez.

o) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelikler uyarınca sorumlu yönetici, istihdamı zorunlu bulunan tesislerde sorumlu yönetici ve yeterli sayıda muayene veteriner hekimi istihdam etmeyenlerin faaliyetleri belirtilen elemanların istihdamı sağlanıncaya kadar durdurulur ve bu yerleri faaliyette bulunduran gerçek ve tüzelkişeler elli milyon lira para cezası ile cezalandırılır.

p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca yapılmak istenilen kontrolleri engelleyenler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır.

r) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere seksen milyon lira para cezası verilir.

Cezaların tahsili ve itirazlar

Madde 18/B- (Ek:3/11/1995 – 4128/7 md.)
Bu Kanunun 18/A maddesinde yer alan para cezaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkların il müdürlüklerince verilir, bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. İdari cezalara karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren engeç 15 gün içinde yetkili İdare Mahkemesine itiraz edilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelikler

Madde 19- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler ve uygulamaya ilişkin sair esas ve usuller ilgili kuruluşların görüşü
alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nca müştereken
hazırlanıp bir yıl içinde görev ve yetki kapsamına bağlı olarak Sağlık Bakanlığı
ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayınlanır.

Saklı tutulan hükümler

Madde 20- Sağlık Bakanlığı’nın genel sağlığın korunması ile ilgili olarak
diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.

Düzenlenen hükümler

Madde 21- 19/3/1927 tarih ve 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu’nun başlığında bulunan “ve gıdai”, 1 inci maddesindeki “gıdai ve” ile 7 inci maddesindeki “ve gıda” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendindeki “Gıdalar ile” ibaresi, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının, 8 numaralı bendi ile 170,171 ve 172 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Kanunun Sekizinci Bab’ının bu Kanun Hükmündeki Kararname ile getirilen hükümlerine aykırılık gösteren hükümler yürürlükten kaldırılmıştır ve diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri uygulanmaz.

3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin 28 inci fıkrasındaki “yiyeceği,içeceği ve”, 61 inci fıkrasındaki “ve hususi teşebbüs tarafından kurulan aynı mahiyetteki tesisleri sağlık ve teknik bakımlardan murakabe etmek” ibareleri ile 77 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 13 üncü fıkrasının başına “Gıda maddeleri üreten işyerleri hariç” ibaresi eklenmiştir.

8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 12,13,29,30,31 ve 34 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i, İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’un 1 inci maddesinin başına “Gıda maddeleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bend eklenmiştir.

e) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere

27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin e bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

e) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin gıda ile ilgili olanları hariç açılışı ve çalışmalarına ruhsat vermek. (1)

(1) Bu madde ile yapılan değişiklikler; 19/3/1927 tarih ve 992 sayılı, 3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı, 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı, 10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı, 8/6/1942 tarih ve 4250 sayılı, 27/6/1984 tarih ve 3030 sayılı, 14/6/1989 tarih ve 3572 sayılı, Kanunların ilgili yerlerine işlenmiştir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren gıda maddeleri üreten işyerleri ile gıda maddeleri satış yerleri ve bu işyerlerinde istihdam edilen personel bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde durum ve faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uydurmak zorundadır.

Yürürlük

Madde 22- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Thalassoterapi merkezleri izni ruhsatı

Thalassoterapi Merkezleri İzinlendirme İşlemleri
Kurumsal danışmanlık olarak uzman kadrolarımızla ülke genelinde imalat ve ithalat izin işlemleri danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri ve Mevzuat yorumlama sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Thalassoterapi Merkezleri İzinlendirme İşlemleri
A- Tesis İzni Aşamasında Gereken Belgeler: Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan (Endikasyon belirleme) sonra istenilecek belgeler. 1.İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1) 2.Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2) Kaynak suyunun Radyoaktivite analizleri (Türkiye Atom Enerjisi Kurulu laboratuarında)( Madde 18) 3. Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5) 4. Tedavi bölümleri projeleri (1/50 ölçekli) 5. Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü 6. Tesisin kurulacağı alanın tapusu, tahsis belgesi veya kira kontratı. Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya üç nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir ve belgelerin tamam olması halinde Valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. İşletmeciler, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler. B- İşletme İzni Aşamasında Gereken Belgeler: 1.Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3) 2.İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6 örneği bulunan uygunluk bildirimi formu 3.Mesul müdür sözleşmesi 4.Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları, 5.İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi 6.Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi. 7.Yapı kullanım izin belgesi Türk Ceza Kanunu 12.10.2004/25611 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu belgeler valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmelere işletme izni verilir. NOT: Halen faaliyette olan tesisler için; Tesis ve İşletme izinleri birlikte yürütülür.

dahilde işleme

dahilde işleme belgesi işlemleri

HİZMETLERİMİZ

 • ihracat ve ithalat izni işlemleri Teminat Çözümü İşlemleri
 • ithalat izni işlemleri Kullanılmış Makine, Tesis İzin Belgesi ve Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri Bedelsiz İthalat, Bedelsiz İthalat Ön İzin İşlemleri
 • C.E. İşareti Uygulamaları
 • T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
 • ithalat izni işlemleri alınacak ön izin ve belgeler
 • ithalat izni işlemleri kambiyo mevzuatı uygulamaları
 • mahrecine iade işlemleri
 • hariçte işleme izin / belgesi alım ve kapama işlemleri
 • serbest bölge uygulamaları
 • garanti belgesi işlemleri
 • koruma kontrol belgesi uygulamaları
 • sağlık bakanlığı belgelendirme ve işlemleri
 • sağlık bakanlığı ön izin belgesi ve işlemleri
 • medikal ithalat izin belgesi işlemleri
 • ilaç ithalat izin belgesi işlemleri
 • Tarım bakanlığı Ön izin Belgesi ve İşlemleri
 • gıda ithalat izni işlemleri
 • gıda imalat izni işlemleri gayri sıhhi müessese ruhsatı işlemleri
 • alkollü içki ithalatı imalatı ve dağıtımı izni işlemleri
 • ithalat izni işlemleri Dahilde İşleme İzni / Belgesi Alım ve Kapama İşlemleri
 • ithalat izni işlemleri Bağlayıcı Tarife Bilgisi Müracaat, Takip ve Sonuçlandırması Firmamız ülke genelinde teknik kadroları ile 20 yılı aşkın süredir proje ve dosya hazırlama ilgili kurumlarda iş ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir Mevzuat danışma hattımızla lütfen iletişime geçiniz