yabancı çalışma izni belgesi

Yabancı çalışma izni;
Yabancı çalışma izni kriterlerine göre yabancı personel çalıştırmak isteyen isteyen firmalar kuruluşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nce firma ve yabancı personele ait belge ve bilgileri kapsayan dosya ile müracaat yaparlar. Çalışma İzni veya 6 aydan fazla ikamet izni olmayan yabancılar, ülkelerindeki T.C. Konsolosluklarına çalışma izni müracaatı yaptıktan sonra 3 gün içerisinde Türkiye’de yerleşik firma tarafından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Çalışma İzni başvurusu yaparlar.

ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

*Yabancının hazırlayacağı evraklar*
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi
2.Yabancı Personel Başvuru formu
3.Noter onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti
4.Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti
5.Özgeçmiş

*Şirketin hazırlayacağı evraklar*
1. Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar zarar tablosu
2.Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
3. Firmada çalışan personelin e- bildirgeleri
4. imza Sirküleri
5.Faaliyet Belgesi
6.Yabancı personel ile firma arasındaki iş sözleşmesi
7. Şirket ortağı ise Türkiye de bağkuru olduğuna dair belge veya yurt
dışında resmi ssk sı olduğuna dair belge olacak.

Kurumsal Danışmanlık Uzman kadroları ile Yabancı personel çalışma izni dosyalarını Çalışma Bakanlığı mevzuatlarına göre hazırlar ve ayrıca müracaat dilekçe dosyasına Yabancı sermaye mevzuatı, Dış Ticaret ihracatı teşvik Mevzuatına göre ilgili müsteşarlıklardan teknik ek dosyalar hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.

Not: Bireysel ve sadece mevzuatlarla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız; Lütfen Mevzuat sorunuzu e-posta bilgi hattına yazınız; Teknik personellerimiz sizlere en kısa zamanda döneceklerdir. Sadece mevzuatla alakalı bilgi edinmek için yapılan telefon trafiği potansiyel müşteri iletişim bilgi hatlarımızı çok yoğun meşgul etmektedir.
Yabancı personel ihtiyacı olmadığı halde ve teknik gerekcesi olmadan, sadece eşine dostuna oturum almak için yapılan telefon iletişimi tarafımızca değerlendirilmeyecektir. Firmamız hiç bir müşterimize ilk görüşmede telefonla fiyat vermemektedir. Sadece fiyat araştırması yapanlar lütfen bizi aramayınız.
Amacımız 20 yılı aşkın tecrübe ve mevzuat kanun bilgi birikimimizin ciddi müşterilerce değerlendirilmesidir. Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensipimizdir.
Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.

kozmetik imalat izni

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ile bunların sınıflandırılması, ambalaj bilgileri ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak;

Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Kanun: 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanununu,

Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri,

Kozmetik ürün bileşenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatı,

Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İyi İmalat Uygulamaları: Bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan bütün planlı ve sistemli faaliyetleri,

INCI: “International Nomenclature Cosmetic Ingredients” kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini,

CTFA: “Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association” kelimelerinin kısaltması olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü,

CI: İngilizce “Color Index” kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar Madde Renk İndeks numarasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kozmetik Ürünlerin Kategorileri, Teknik Nitelikleri ve

Ambalaj Bilgilerine Dair Şartlar

Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste

Madde 5 — Kozmetik olarak değerlendirilen ürünlerin genel kategorilerini gösteren liste, bu Yönetmeliğin Ek-I’inde yer almaktadır.

Bu Yönetmeliğin Ek-V’inde sıralanan maddelerden herhangi birini içeren bir kozmetik ürün ile ilgili Bakanlık gerekli gördüğü tedbirleri alır.

Kozmetik Ürünlerin Nitelikleri

Madde 6 — Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Kullanıcıya bilgi ve uyarıların iletilmiş olması, hiçbir şekilde bu Yönetmelik gereklerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen genel yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerin üreticileri, aşağıda belirtilenleri içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz edemezler:

Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-II’sinde belirtilen maddeler,

b) Ek-III’ün Kısım 1’inde verilen listedeki maddelerden, belirtilen limitler ve şartların dışında yer alanlar,

c) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV’ün, Kısım 1’inde belirtilenler dışındaki boyar maddeler,

d) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV’ün, Kısım 1’inde belirtilen boyar maddelerden belirlenen şartlar dışında kullanılmış olanlar,

e) Ek-VI’ün, Kısım 1’inde listelenenler dışındaki koruyucular,

f) Ürünün tüketiciye sunum şeklinden anlaşılacak şekilde koruyuculuk dışında bir amaçla farklı konsantrasyonların kullanıldığı ürünler hariç olmak üzere, Ek VI’ün, Kısım 1’inde listelenmiş belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alan koruyucular,

g) Ek-VII’nin, Kısım 1 dışındaki UV filtreleri,

h) Ek-VII’nin, Kısım 1’deki UV filtrelerinden belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alanlar.

Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenleri içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzını engellemek için gerekli tedbirleri alır.

Ayrıca, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen yükümlülüklere uymak kaydıyla, bu Yönetmeliğin Ek-II’sinde listelenen maddelerin eser miktarda varlığına, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine istinaden Bakanlıkça çıkarılacak olan İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu koşullarında teknik olarak uzaklaştırılamadıkları takdirde izin verilir.

Kozmetik ürünlerin imalatında kullanılan kozmetik madde bileşenleri veya bileşimlerinin, hayvanlar üzerinde deneylerle test edilmesi ve bunların piyasaya arz edilmesi ile ilgili hususlar, Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılması Serbest Olan Maddeler

Madde 8 — Aşağıdakileri içeren kozmetik ürünler piyasaya arz edilebilir:

Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-III, Kısım 2’sinde verilen listedeki maddelerden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (g) sütununda verilen tarihe kadar,

b) Ek-IV, Kısım 2’sinde listelenenlerden, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun kullanılmış boyar maddeler, aynı Ekte verilen tarihe kadar,

c) Ek-VI, Kısım 2’sinde verilen listedeki koruyuculardan, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar,

d) Ek-VII, Kısım 2’sinde verilen listedeki UV filtrelerinden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen maddelerden bazıları, ürünün tüketiciye sunum şeklinden açıkça anlaşılan özel bir amaçla başka konsantrasyonlarda kullanılabilirler.

Boyar maddeler, koruyucular ve UV filtreleri, sözü geçen listelerde verilen tarihlerde;

a) Tamamen izin verilmiş veya,

b) Tamamen yasaklanmış (Ek-II) olacaklar veya,

c) Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’nin ikinci kısımlarında belirlenen sürelere kadar kalacak veya,

d) Mevcut bilimsel bilgilere dayanılarak veya artık kullanılmadıkları için Eklerin tamamından silineceklerdir.

Eklerin Güncelleştirilmesi

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin Ekleri üzerinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler göz önünde bulundurularak, gerekli değişiklikler yapılır.

İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler

Madde 10 — Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.

İç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Ancak, bu fıkranın (g) bendinde belirtilen bilgilerin pratik olarak iç ambalaj üzerine yazılamadığı durumlarda, bu bilgilerin dış ambalajın üzerinde diğer bilgilerin yanında bulunması yeterlidir.

a) Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla kısaltılabilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.

b) Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk olan ürünler hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama anındaki nominal miktar belirtilir. Ağırlık veya hacim detaylarının önemli olmadığı, birden fazla birim ürünün tek ambalajda satıldığı durumlarda, birim sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesi koşuluyla ambalaj içindeki birimlere miktar yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dışarıdan görülebiliyor veya ambalajın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı satılıyor ise, içindeki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.

c) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında depolandığı takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uyumlu kaldığı süredir. Söz konusu tarih, “minimum dayanma tarihi” ifadesi veya uygun kısaltılmış şeklini takiben;

1) Tarih yazılarak veya,

2) Ambalajın üzerinde tarihin bulunduğu yer hakkında detaylı bilgi verilerek,

belirtilmelidir. Eğer gerekir ise, ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir.

Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl olarak belirtilir. Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği sürenin bildirilmesi zorunludur. Ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, Ek-VIII/a’da verilen sembolü takiben kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir.

d) Kullanımdaki alınması gereken özel tedbirler ve özellikle, bu Yönetmeliğin Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’sinde yer alan ve “etikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım şartları ve uyarılar” sütununda listelenenler ve profesyonel kullanım için, özellikle saç bakımı olmak üzere alınması gerekli özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde belirtilecektir. Pratik açıdan buna imkan olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilecektir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya Ek-VIII’deki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.

e) Üretim kodu veya üretim şarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük olması nedeniyle bunun pratik olarak imkansız olması halinde bu bilgiler, dış ambalajın üzerinde bulunur.

f) Ürünün sunum şekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde ürünün fonksiyonu belirtilir.

g) Ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” veya aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır. Pratik açıdan bu mümkün olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya bu Yönetmeliğin Ek- VIII’indeki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.

Aşağıdakiler ürün bileşeni olarak kabul edilmezler:

1) Kullanılan hammaddelerdeki safsızlıklar,

2) Preparatın yapımında kullanılan, ancak bitmiş üründe bulunmayan yardımcı teknik maddeler,

3) Kesinlikle gerekli miktarda kullanılan çözücüler veya parfüm ve aromatik bileşiklerin taşıyıcıları.

Üreticinin, ticari sırların korunması amacıyla ürün bileşenlerinin bir veya birkaçını listeye dahil etmek istememesi durumunda uygulanacak prosedür, Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-12/10/2006-26317) Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, “parfüm” ve “aroma” kelimeleri ile tarif edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin Ek-III, Kısım 1’inde yer alan “diğer sınırlamalar ve gereklilikler” sütununda belirtilmesi gereken maddelerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir.

Konsantrasyonu % 1’den az olan ürün bileşenleri, konsantrasyonu % 1’den fazla olanlardan sonra herhangi bir sırayla listelenebilir. Boyar maddeler, bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde kabul edilen CI numaraları ve isimlendirmeye göre, diğer içerik maddelerinin ardından herhangi bir sıralamaya göre listelenebilir.

Birçok renkte piyasaya verilen renkli dekoratif kozmetik ürünlerde kullanılan tüm boyar maddeler, “içerebilir” ifadesi veya “+/-” sembolü konulmak kaydıyla listelenebilir.

Bir içerik maddesi öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya yaygın olarak kullanılan diğer isimleriyle tanımlanır.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde belirtilen hususların, ebat veya şekli nedeniyle ürüne ekli bir kılavuzda belirtilmesinin pratik veya mümkün olmadığı hallerde bu hususlar, kozmetik ürüne ekli olan etiket, bant veya kartta belirtilir.

Sabun, banyo topları ve diğer küçük ürünlerde, ikinci fıkranın (g) bendinde istenen bilgilerin ebat veya şekilden kaynaklanan pratik imkansızlıklar nedeniyle ürüne ekli broşür, etiket, bant veya kartta yer alamaması durumunda, ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilir.

Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünler için, bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgilerin belirtilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin dolum yerleri ve dolum şartlarına dair esaslar, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda düzenlendiği şekilde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bendlerindeki bilgilerin Türkçe olması gerekir. Ancak, ürünün dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilmesinin gerektiği durumlarda, ikinci fıkranın (c) bendinde istenen bilginin de Türkçe olması gerekir.

Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetim ve Bildirim

Sorumluluk

Madde 11 — Kozmetik ürünlerin üreticileri, sadece bu Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Bakanlık, bu esaslara uygun olan kozmetik ürünün piyasaya arz edilmesini kısıtlayıcı, yasaklayıcı ve reddetmeye yönelik uygulamalardan kaçınır.

Denetim Esasları

Madde 12 — Kozmetik ürünlerin üretim yeri denetimleri, piyasa gözetim ve denetimi ile denetim kapsamında numune alma, uyarı, geri çekme, imha, üretim yerinin ıslahı ve kapatılması hususları Bakanlık tarafından belirlenir.

Üretici, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi halinde aşağıdaki bilgileri içeren Ürün Bilgisini, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uygun olan etikette belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır.

Bu Ürün Bilgileri;

a) Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği,

b) Hammadde ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,

c) İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,

d) Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi; bunun için üretici, ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyelerini göz önüne alır. Bu amaçla, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özelliklerini göz önünde bulundurur. Üç yaşından küçük çocukların kullanımı için hazırlanan ürünler ile dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri için özel güvenlik değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme, 25/6/2002 tarihli ve 24796 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi halinde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

e) (d) bendindeki değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekir.

f) Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,

g) Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgeler,

h) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili verilerdir.

Özellikle ticari sır ve kişisel hakların saklı kalması kaydıyla, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde yer alan veriler kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olacaktır.

Bu maddenin üçüncü fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bendlerindeki bilgilerin Türkçe veya Avrupa Birliğinde yaygın olarak kullanılan dillerden tercihen birinde olması zorunludur.

Sorumlu Teknik Eleman

Madde 13 — Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.

Bildirim ve Yasak

Madde 14 — Piyasaya ilk kez arz edilecek kozmetik ürün için üretici, yeni ürünü piyasaya arz etmeden önce ve piyasaya kozmetik ürün arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını genişleten imalat ve ithalat müesseseleri, yeni faaliyetine başlamadan önce bunu bildirmek zorundadır. Üreticiler, bu Yönetmeliğin Ek-IX’unda yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formunu, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, eksiksiz ve doğru olarak doldurur ve onaylar. (Değişik son cümle:RG-12/10/2006-26317)(1) Bu formun Bakanlığa teslim edilmesiyle bildirim yapılmış sayılır.

Bu maddenin birinci fıkrasına uygun şekilde bildirimi yapılmayan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yasaktır.

Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi

Madde 15 — Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve istenen diğer bilgilerin, bu Yönetmeliğin Ek-X’unda yer alan Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu üzerinde doldurularak, Bakanlık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Zehir Danışma Merkezine verilmesi gerekir. Söz konusu formül, ürün bileşenleri INCI adlarına göre düzenlenerek, hacim veya miktar oranlarının aralıklar şeklinde belirtilmesi suretiyle ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde teslim edilir. Bu mühürlenmiş kapalı zarf, Zehir Danışma Merkezine elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir. Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Analiz Metotları ve Kozmetikte Kullanılmasına İzin Verilenler Dışındaki Maddelerin Kullanılmasına İlişkin Özel Esaslar

Analiz Metotları

Madde 16 — Bakanlık tarafından, güncel teknik gelişmeler paralelinde;

a) Kozmetik ürünlerin yapısını kontrol etmek için gerekli analiz metotları,

b) Kozmetik ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik saflık kriterleri ve bu kriterleri kontrol için metotlara dair gerekli tebliğler,

yayımlanır.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Diğer Maddelere İlişkin Özel Esaslar

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesi dışındaki diğer maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmasına aşağıdaki şartlarda izin verilebilmesi Bakanlığın yetkisindedir:

a) İzin, üç yıllık bir süre ile sınırlandırılır,

b) İzin verilen madde veya preparatlardan üretilen kozmetik ürünler, Bakanlık tarafından kontrol edilir,

c) Bu tür kozmetik ürünler Bakanlığın belirleyeceği farklı bir şekilde işaretlenir.

Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasına göre verdiği yeni izin hakkında, iznin verilmesi tarihinden itibaren iki ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu bilgilendirir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen üç yıllık sürenin sona ermesinden önce Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonuna, birinci fıkraya göre ulusal kapsamda izin verdiği maddelerin, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesine alınması için destekleyici bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilir. Bu durumda, Bakanlık tarafından bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen izin, birinci fıkranın (a) bendindeki üç yıllık süre dikkate alınmaksızın, listeye alınması için yapılan başvurudan sonra bir karar alınana kadar yürürlükte kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Yaptırımlar

Madde 18 — Bir kozmetik ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına rağmen, sağlık için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Bakanlık, Ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar.

Kontrol sonucunda ürünün genel sağlık yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Bakanlık;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,

c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,

d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasını

Sağlar.

Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

Böyle bir durumda Bakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu, geçici yasaklama kararına esas olan gerekçe ve kanıtları da belirterek ivedilikle bilgilendirir ve yapılacak görüşmelerin sonuçları doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğe uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi hakkında kısıtlama veya yasaklama getirilmesi ile ilgili kararlarda kesin gerekçeler Bakanlıkça belirtilir. Kararlarda, alınması gereken tedbirler ile bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygunluk sağlanmak üzere belirlenen süreler, ilgili tarafa bildirilir.

Cezaî Müeyyideler

Madde 19 — Bu Yönetmeliğe ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymayanlar hakkında fiilin mahiyeti ve niteliğine göre, 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Kılavuz

Madde 20 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Bakanlıkça gerekli kılavuzlar yayımlanır ve yayımlanan kılavuzların hükümleri, bu Yönetmelik ile birlikte uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 21 — 8/4/1994 tarihli ve 21899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kozmetik ürün üretimine veya ithaline dair izin almak üzere Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre piyasaya arz öncesi bildirim olarak kabul edilerek sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2 — Üretim/ithal izni olan ve piyasada bulunan kozmetik ürünler için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.

kozmetik imalat izni, Bakanlık, ürün güvenliğine halel getirmemek kaydıyla, üretim veya ithal izni almış, 5324 sayılı Kozmetik Kanununda öngörülen şartları yerine getirmiş ancak bu Yönetmeliğin gereklerine tam olarak uygun olmayan kozmetik ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde satılmasına, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren otuzaltı aya kadar süre tanıyabilir.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın ülke genelinde hizmet vermektedir

Hazine Müsteşarlığı Teşvik Belgesi

20 Temmuz 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26588
TEBLİĞ
Hazine Müsteşarlığından:
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/3 SAYILI TEBLİĞ’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/1)
MADDE 1 – 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 sayılı
Tebliğin 2 nci maddesi (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinden sonra
gelmek üzere (i) bendi ilave edilmiştir.
“e) Saymanlık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık İç
Ödemeler Muhasebe Birimini,”
“i) KOBİ yatırımları: KOBİ’lerin yapacakları asgari 200.000 Yeni Türk Lirası
ile azami 2 milyon Yeni Türk Lirası tutarındaki yatırımları,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit
yatırım tutarının;
a) KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni
Türk Lirası,
b) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekteştirilecek yatırımlar için
düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Yeni Türk Lirası,
c) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,
olması gerekmektedir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Ancak, ar-ge yatırımları, çevre yatırımları ve yabancı sermayeli şirketlerce
gerçekleştirilecek yatırımlar hariç olmak üzere, yatırımcının tercihi halinde kapsamı Ek-
3’de belirlenen imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 8
milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve TOBB a bağlı Ek-2 de belirtilen sanayi
odalarının bulunduğu yerdeki yatırımlar için ilgili sanayi odasına da müracaat edilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Bankalarca ve finansal kiralama şirketlerince yapılacak işlemlere ilişkin
esaslar Müsteşarlık ile Banka ve finansal kiralama şirketleri arasında imzalanan protokol
ile belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkra olmak üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
“(1) Bankalardan,
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar, KOBİ’lerin yapacağı
yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için
kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak, ilk 4 yıl için uygulanmak
kaydıyla,
b) Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için Müsteşarlıkça
uygun görülen yatırım dönemini müteakip azami 1 yıllık sürede gerekli olan işletme
malzemelerinin teminine yönelik olarak kullanılacak en az 6 ay vadeli işletme kredileri
ile ilgili olarak, ilk 1 yıl için uygulanmak kaydıyla,
her bir itfa planında belirtilen ödenecek faizin veya kar payının, Yeni Türk Lirası
cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçeden karşılanabilir. Finansal
kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için de itfa planı yapılması
kaydıyla, aynı şartlarda faiz desteği uygulanabilir.”
“(4) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması,
vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak
yapılır ve destek tutarı yukarıda belirtilen tutarları geçemez.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Teşvik belgesinde faiz desteği öngörülen yatırımcılar faiz
desteğinden yararlanabilmek için Müsteşarlık ile protokol imzalayan bankalardan birine
başvurabilirler. Bankaca yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullandırılması uygun
görülen projelere ilişkin faiz desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen
esaslar çerçevesinde kurumca Müsteşarlığa yapılır. Finansal kiralama şirketleri
aracılığıyla yapılacak yatırımlar için finansal kiralama şirketi yatırımcı şirket adına
Müsteşarlığa müracaat eder.
(2) Aynı yatırım projesi için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden
fazla finansal kiralama şirketi ve/veya banka talepte bulunamaz.
(3) Kullanılmış makine ve teçhizat, KOBİ kapsamına girmeyen müteharrik
karakterli yatırımlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki kuruluşların
(KİT’ler dahil) yatırımları için faiz desteği uygulanmaz.
(4) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının firma tarafından itfa
planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili
bankalar veya finansal kiralama şirketi tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir
ve takip eden dönemler için Müsteşarlıkça faiz desteği ödemesi yapılmaz. Yatırımcının
kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bilahare ilgili kurumca
Müsteşarlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği
ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin
tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin aksamasının tekrarı halinde
faiz desteği ödemesine son verilir.
(5) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devir edilmesi ve
bankaca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki şartlar
(vade, faiz desteği miktarı vb) değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa
planına göre faiz desteği ödemesine devam edilir.
(6) Banka, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamı yatırım için
kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tesbiti halinde
Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye
uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın 5 işgünü içerisinde
bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi
takdirde söz konusu meblağ Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından
virman yapılmak suretiyle tahsil edilir.
(7) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırım
harcamalarının teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullanılmasından finansal kiralama
şirketi sorumludur. Finansal kiralama işlemine konu yatırım harcamalarının teşvik
belgesi kapsamı dışında kullanıldığının tesbiti halinde, itfa planında belirtilen toplam
faiz desteği miktarının 5 işgünü içinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına
yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağ 6183 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde geri alınır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) KOBİ desteklerinden yararlanan firmalar, desteklerden yararlanmaya
başladıktan sonra birbirini takip eden 3 yıl boyunca KOBİ özelliklerini korumak zorunda
olduklarından, Yönetmelikte yer alan tabloları yeminli mali müşavir onaylı olarak her
yılın başından Mart ayı sonuna kadar teşvik belgesini düzenleyen mercie ve faiz desteği
uygulamasını yapan bankaya iletmek zorundadırlar. Aksi takdirde işlemleri
durdurulacağı gibi aksinin tesbiti halinde kısmen veya tamamen müeyyide
uygulanabilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin “Ek-1 Bölüm-3: Yatırımın Karakteristiğine Bağlı
Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler” kısmına
aşağıdaki bentler eklenmiştir:
“17 – Kablo ve Uydu Yayıncılığı Yatırımlarında
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak lisans ve yayın izni olduğuna
dair yazı.
18 – Karasal Yayıncılık Yatırımlarında
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans
başvurusunda bulunulduğuna dair yazı.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin Eki “Ek-11 Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İçin
Aranan Şartlar ve Desteklenmeyen Yatırım Konuları (A) Teşvik Belgesi Düzenlenmesi
İçin Aranan Şartlar”, “İmalat Sanayi Sektörü” başlığı altında yer alan üçüncü fıkrasının
birinci bendi ve dördüncü fıkrası ile “Hizmetler Sektörü” başlığı altında yer alan beşinci,
yedinci, sekizinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1- 50 milyon Avro karşılığı Yeni Türk Lirası sabit yatırım tutarını aşan komple
yeni otomobil üretimi yatırımları,”
“4- Demir-çelik yatırımları
1/8/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili
Anlaşma” Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım projesi için
teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, KOBİ niteliğinde olduğunu tevsik eden işletmelere
(sıvı çelik üretimi ve sıcak haddelemeye yönelik yatırım projeleri hariç olmak üzere)
yatırım projesinin uygun görülmesi halinde teşvik belgesi düzenlenebilir.”
“5- Havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı yatırımları
Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığından araç temin edilecek uçaklarda
birim başına asgari kapasitesi 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesi
30.000 kg. olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. Faaliyet konusu bizatihi
havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve
hava taksi işletmeciliği amaçlı teşvik belgesi kapsamına uçak ve helikopter dahil
edilmez. Ancak, havadan yangın söndürme araçları teminine yönelik yatırımlar için
teşvik belgesi düzenlenebilir.”
“7- Gemi İnşa ve İthali Yatırımları
14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi
İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun” kapsamında yer almak kaydıyla; gemi inşası,
tadili, onarımı (yüzer havuzlar dahil) ile kısmi gemi inşası için teşvik belgesi
düzenlenebileceği gibi, yurt dışından hazır olarak satın alınan gemiler ile yüzer havuzlar
için de yeni olmaları kaydıyla teşvik belgesi düzenlenebilir.”
“8- Fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları
Gösteri merkezleri hariç olmak üzere, alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi
hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi
yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde; otopark hariç
asgari kapalı alanın gelişmiş yörelerde 5000 m2, diğer yörelerde 2000 m2, kongre
merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının; gelişmiş yörelerde 1000, diğer yörelerde 500
olması şartı aranır.
Kültür yatırımları ise Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür Yatırımı
Belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesine
bağlanabilir.”
“11- Altyapı yatırımları
Kamu kurum ve kuruluşlarının veya özel sektörün bizzat kendileri adına
doğrudan yapacakları baraj, liman, tünel, yol, havaalanı, otogar, metro, hafif raylı
sistemler, içme suyu, kanalizasyon, sulama, isale hattı, maden dekapajı ve benzeri
altyapı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Müteahhit veya taşeron sıfatıyla
müracaatta bulunan yatırımcı talepleri dikkate alınmaz. Ancak; yap-işlet, yap-işlet-devret
veya işletme hakkı devri modeliyle yapılacak olan yatırımlar için teşvik belgesi
düzenlenebilir.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin Eki “Ek-11 Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İçin
Aranan Şartlar ve Desteklenmeyen Yatırım Konuları (B) Desteklenmeyecek Yatırım
Konuları (4) Hizmetler Sektörü” başlığı altında yer alan (f) ve (g) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“f) Lokantalar ve karayollarındaki dinlenme tesisi yatırımları”
“g) Sınai üretim tesisleri ve altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak
diğer otomasyon yatırımları”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin Eki “Ek-12 Yatırım Tamamlama Vizesi İçin
İstenecek Belgeler Listesi” başlığı altında yer alan beşinci madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve
ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname.”
MADDE 12 – Bu Tebliğ 1/6/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Bakan yürütür.